Garanti hörapparater

Garanti för hörapparater är 2 år räknat från KommSyn Stockholms inköpsdatum.

KommSyn Stockholm hanterar samtliga garantiärenden gentemot produktleverantör.

Förskrivare kontaktar KommSyn Stockholm antingen via arbetsorder i Beställningsportalen eller via telefon till tekniker.