Bashjälpmedelsförråd och lokalt hjälpmedelsförråd

Bashjälpmedelsförråd

Samtliga förskrivande enheter har möjlighet till ett bashjälpmedelsförråd. Artiklar som kan beställas till bashjälpmedelsförrådet finns i Beställningsportalen under rubriken "Beställ till bashjälpmedelsförråd". 

När bashjälpmedelsförrådet inte räcker för att tillgodose enhetens behov finns det möjlighet att ansöka om ett lokalt hjälpmedelsförråd.

Lokalt hjälpmedelsförråd

Lokalt hjälpmedelsförråd beviljas för att underlätta rehabilitering, vårdkedja och för att utskrivning från sjukhus inte ska försenas.

Sortiment

Hjälpmedlen i lokalt hjälpmedelsförråd ägs av KommSyn Stockholm och är endast för personbunden förskrivning till patient. Ansökande enhet ansvarar själv för att tillhandahålla utprovningsexemplar. Önskat sortiment beviljas utifrån förskrivningsfrekvens och verksamhetens inriktning. Om enhetens inriktning förändras, alternativt om behovet av lokalt hjälpmedelsförråd förändras eller upphör, ska KommSyn Stockholm kontaktas. Ansökande enhetens eventuella behov av ändrat sortiment eller antal, görs via "ansökan om ändring" på ansökningsblanketten. KommSyn Stockholm kan komma att ändra sortiment och rutiner under överenskommelsens gång. 

Inventering

Ansökande enhet åtar sig att delta vid hjälpmedelsverksamhetens inventeringar av lokala hjälpmedelsförråd som sker efter överenskommelse. Vid saldodifferens åtar sig enheten att utreda orsaken. I de fall då hjälpmedel saknas vid inventering av lokalt hjälpmedelsförråd kan ersättning komma att krävas.

Kontaktperson

Ansökande enhet ska tillhandahålla en kontaktperson vars uppgifter är:

  • att vara en kontakt mellan sin enhet och KommSyn Stockholm.
  • att instruera sina kollegor om rutiner och hantering av lokalt hjälpmedelsförråd.
  • att genomföra och delta vid inventering. Vid saldodifferens åtar sig kunden att utreda orsaken.
  • att informera KommSyn vid eventuellt byte av kontaktperson.

Ansökan 

Blanketten "Ansökan om lokalt hjälpmedelsförråd KommSyn" ska fyllas i och e-postas till: kommsyn.slso@regionstockholm.se (OBS! Gäller ej hörsel). Besked om beslut meddelas inom 4 veckor.

Överenskommelse

När ett lokalt hjälpmedelsförråd har godkänts, skickas en överenskommelse till ansökande enhetschef för påskrift via e-post. (OBS! Gäller ej hörsel).

Hörsel

Lokalt hjälpmedelsförråd beviljas alltid till hörselkliniker eftersom hörapparater lämnas ut på prov innan de förskrivs. Under den tiden hörapparaterna är utlämnade på prov så räknas de som om de fortfarande ligger på hörselklinikens lager. För att anmäla ett nytt lokalt hjälpmedelsförråd, vänligen e-posta till: kommsyn.slso@regionstockholm.se