Hjälpmedel till personer från andra länder

Asylsökande

För att få hjälpmedel och tillhörande tjänster behöver alla asylsökande uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett intyg från Migrationsverket, så kallat asylkvitto, om att asylansökan nyligen är inlämnad. Asylkvittot får inte vara äldre än 14 dagar.

Om patienten inte kan uppvisa LMA-kort eller asylkvitto trots att hen uppger sig vara asylsökande, behöver du som förskrivare kontrollera med Migrationsverket innan förskrivning.

I samband med subventionerad hälso- och sjukvård kan patienter utan tillstånd ha rätt till nödvändiga hjälpmedel. Hjälpmedel är alltid avgiftsfria för personer utan tillstånd. Läs mer i Hjälpmedelsguiden.

Kvotflykting

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan, UNHCR, för att få flytta till ett annat land så kallad vidarebosättning. Kvotflyktingar inom Region Stockholm samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som bosatta länsinvånare även innan de har fått personnummer.

Vid registrering av förskrivning till kvotflykting i Beställningsportalen:

  1. Välj Reservnummertyp: Asylsökande
  2. I rutan för LMA-nummer skriver du: KVOT
  3. I rutan Giltigt tom fyller du i ett datum ett år framåt i tiden. 
  4. Spara och välj aktuell åtgärd. 

Mer information om vård till kvotflyktingar finns i Hjälpmedelsguiden

Personer utan tillstånd (papperslösa)

  1. Vid förskrivning av hjälpmedel tas först kontakt med Asylenheten på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för ett godkännande. Kontaktuppgifter: flyktingfragor.hsf@regionstockholm.se, växelnr: 08-123 132 00
  2. Därefter görs en förskrivning via pappersblanketten Beställning personbundet hjälpmedel. Ange kontaktperson från Asylenheten, HSF. Sänd in underlag via post. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post eller fax.  

Vid beställning av AIÖ eller insatser

  1. Följ samma tillvägagångssätt som beskrivs ovan.
  2. Invänta återkoppling via e-post från KommSyn innan avtryck sänds till leverantör, då man i dessa fall behöver ordernummer från KommSyn. 

Mer information om vård till personer utan tillstånd finns att läsa i Hjälpmedelsguiden.

Utländsk medborgare

Information om regelverket vid förskrivning av hjälpmedel till utländska medborgare finns i Hjälpmedelsguiden.  

Information till patient - 1177

På 1177 Vårdguiden finns information för patienter som är asylsökande eller saknar tillstånd. I Vårdguiden finns även information om vården i Sverige på flera olika språk.